Menneskerettighetsnormer er knyttet til individets ukrenkelighet. Normene har en lang historie, som strekker seg tilbake fra lenge før FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948.

I løpet av de siste to tiårene spesielt har menneskerettigheter i økende grad utgjort rammeverket for debatter om utvikling, konflikt, miljøspørsmål, handel, humanitær bistand og andre tema. Denne utviklingen har gått hånd i hånd med innlemmelsen av menneskerettighetsprinsipper i nasjonal lovgivning.

Forskning på menneskerettigheter tar blant annet opp:
• Spredningen av menneskerettighetsprinsipper og varierende implementering av disse i ulike land
• Mer juridisk orienterte studier utforsker den rettslige statusen til menneskerettighetsprinsipper sammenlignet med andre rettslige normer
• En nyere og mer kritisk analysevei tar for seg hvordan menneskerettighetsdiskurser legger til rette for enkelte typer politiske krav mens den utelukker andre, og hvordan enkelte aktører får makt til å snakke på vegne av større grupper