Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Sikkerhetspolitiske rammebetingelser i bevegelse

Written by

Larsen Torgeir

Ed.

Åsmund Weltzien
Head of Communications

Summary:

(Available in Norwegian only): Verden preges av mer kompleksitet og usikkerhet enn på flere tiår. Kanskje har vi har allerede vent oss til hyppigere omveltninger. Mennesker er tilpasningsdyktige. Kanskje har vi ikke fullt ut tatt inn rekkevidden – også for Norge – av skredet av hendelser og endring i Europa og internasjonal sikkerhetspolitikk siden 2014. Norges sikkerhetspolitiske omland har blitt mer polarisert og mer fragmentert. Samtidig er noe dypere synliggjort; grunnpilarene for norsk sikkerhets og forsvarspolitikk er i bevegelse. Retningen er også mindre medstrøms for småstaten Norge enn nordmenn har vent seg til i nærmest hele perioden etter den andre verdenskrig. Denne analysen belyser utviklingstrekk som påvirker rammebetingelsene for Norges sikkerhet. Noen trekk skiller seg ut: Geopolitisk maktforskyvning utfordrer den institusjonaliserte verdensorden, og USA har vist tegn til å en mer avventende holdning til rollen som garantist og ledende stormakt. Samtidig kan et mer komplekst trusselbilde tvinge NATO til endringer som utfordrer samholdet i alliansen. Sett fra et norsk ståsted: Hvilke dilemmaer, utfordringer og nøkkelspørsmål vil kunne møte norske beslutningstakere i årene som kommer?

Themes

  • Security policy
  • NATO
  • Foreign policy

Written by

Larsen Torgeir