Interessekonflikter i norsk handelspolitikk

ANTOLOGI
Summary:

(This book in Norwegian): I handelspolitikken er det ofte et dilemma mellom offensive næringer som ønsker frihandel og best mulig tilgang til eksportmarkedene, og defensive næringer som ønsker beskyttelser mot import. For eksempel ønsker fiskerinæringen i dag fri handel for å øke eksporten, mens Norge for landbruksnæringen har tollsatser som er blant de høyeste i verden. Tidligere hadde Norge omfattende importvern for tekstilvarer. Hvordan kan de offensive og defensive interessene ivaretas på samme tid i Norges handelsforhandlinger med andre land? Hva er kostnadene ved å stenge importen ute, og hva taper eksportnæringene på barrierer i andre land? Hvem bestemmer når næringen har ulike interesser? I denne nye boken blir dette analysert prinsipielt, økonomisk, institusjonelt og historisk, med bidrag fra åtte ulike forfattere fra NUPI og fire norske universiteter. Boken er et akademisk bidrag i en aktuell debatt, og et innspill til utformingen av Norges framtidige handelspolitikk, samtidig som den inneholder et omfattende materiale om Norges handelsforhandlinger fra 1800-tallet og fram til 2015.