Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 19 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Når ble FN etablert?
 2. Har Sikkerhetsrådet blitt reformert tidligere?
 3. Hvilket FN-panel ble ledet av Jens Stoltenberg?
 4. Hva er G20 og G77?
 5. Hvorfor er reform av FN så vanskelig?
 6. Hvordan har fem av landene i Sikkerhetsrådet en spesiell status?
 7. Bruk mediene til å finne ut hvorfor Menneskerettighetskommisjonen ble erstattet av Menneskerettighetsrådet.
 8. Hvilke argumenter føres i marken av dem som sier at Sikkerhetsrådet ikke er tilstrekkelig representativt for medlemslandene i FN?
 9. Diskuter hvordan Sikkerhetsrådet bedre skal kunne speile verden av i dag.
 10. Diskuter om G20 utfordrer FN som arena for global styring.
 11. Hvorfor mener mange at det er viktig å reformere FN?
 12. Gjør greie for hvordan Sikkerhetsrådet er blitt administrativt reformert de siste årene.
 13. Drøft påstanden «Når Sikkerhetsrådet ikke klarer å fatte noe vedtak, bør de landene som ønsker å gjøre noe gå sammen om tiltak.»
 14. Sammenlikne budsjett og administrasjon for FN-administrasjonen og et par av under-organisasjonene med det samme for et stort transnasjonalt selskap, Oslo kommune eller den norske statsadministrasjonen. Hva fant dere ut?
 15. Diskuter hvordan det kan være en spenning mellom hensynet til effektivitet og hensynet til legitimitet i FN.