Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 15 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 15 2012

Miljø: Verden min verden

18. Sep 2012
 • Andrew P. Kroglund

Det syder og det koker der ute − i verden. I Spania marsjerer ungdommer på gatene og kaller seg De sinte – «Los indignados». I USA marsjerer andre unge og kaller seg «Occupy...

Oppgaver

 1. Hva menes med bærekraftig utvikling?
 2. Hva menes med føre-var-prinsippet?
 3. Hva mener vi med fornybare og ikke-fornybare ressurser?
 4. Nevn noen bøker som har hatt sterk innvirkning på miljødebatten og framveksten av miljøbevegelsen.
 5. Når begynte miljøspørsmål å bli en sentral del av samfunnsdebatten?
 6. Gjør greie for hva det vil si at ressursspørsmål igjen er blitt en «varm potet» i internasjonal politikk.
 7. Gjør greie for hva det vil si at en økonomi blirgrønnere.
 8. Gjør greie for positive endringer på miljøfeltet mellom Rio92 og Rio+20.
 9. Hva vil det si at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng.
 10. Gjør greie for hvordan Rio-konferansen i 1992 var en milepæl i miljøarbeidet.
 11. Hva vil det si at vi påvirker naturen på en slik måte at den slår tilbake på oss»?
 12. Diskuter med hvilken rett u-landene kan mene at i-landene har et større ansvar for å gjøre noe med klimaproblemene enn de har.
 13. «Hver nordmann produserer ca 9,1 mill. tonn CO2 -ekvivalenter per person, mens en bangladesher produserer 0,3 per person.» Diskuter hvor rimelig denne fordelingen er. Hva kan eventuelt gjøres for å gjøre den mye merbalansert?
 14. Diskuter påstanden: «Det høye folketallet i Bangladesh er mer av et miljøproblem enn det høye forbruket i Norge.»
 15. Diskuter påstanden: «Det er viktig at alle stater er enige når miljøtiltak skal vedtas. »
 16. Diskuter påstanden: «I en globalisert verden kan en miljøsnuoperasjon bare komme som resultat av en eller flere naturkatastrofer.»
 17. Diskuter påstanden: «Vi vil bli reddet av menneskenes evne til å finne opp ny teknologi.»
 18. Diskuter fordeler og ulemper ved å innføre personlig klimakvote for alle på kloden.