Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hvilket valgsystem har India? Gjør greie for kjennetegn ved dette.
 2. Hvor høy var valgdeltakelsen ved det indiske parlamentsvalget i 2014?
 3. Hva karakteriserer personen og politikeren Modi?
 4. Hva menes med hindunasjonalistisk?
 5. Hva vil det si at India er en føderasjon?
 6. BJP-partiet til Modi fikk 31 prosent av stemmene ved valget, men mer enn halvparten av setene i parlamentet. Forklar den store forskjellen mellom partiets nasjonale velgeroppslutning og antallet seter partiet fikk i parlamentet.
 7. Gjør greie for tema som var sentrale i årets  valgkamp i India.
 8. Diskuter på hvilket grunnlag BJP og Modi fikk mesteparten av sin velgeroppslutning ved valget.
 9. Drøft grunner til det store valgnederlaget til Kongresspartiet.
 10. Bruk internett (gjerne med engelske søkeord) til å gjøre nærmere greie forvekstmodellen fra Gujarat.
 11. Gjør greie for andre sider ved det indiske valget enn BJPs seier og Kongresspartiets tap.
 12. Diskuter forholdet mellom kvinner og menn ut fra artikkelteksten og informasjon i de to faktaboksene.
 13. Diskuter hvilke muligheter BJP-partiet og stats-minister Modi har til radikalt å endre det indiske samfunnet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål