Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med humanisering av folkeretten?
 2. Hva menes med at folkeretten er et redskap for gjennomføring av politikk?
 3. Hva menes med subsidiaritetsprinsippet?
 4. Hva vil det si at stater er helt nødvendige aktører i internasjonal politikk, men langt fra de eneste?
 5. Hvilke andre aktører enn stater finnes i internasjonal politikk?
 6. Diskuter påstanden «Alle folkegrupper som vil danne en ny stat, bør få dette ønsket anerkjent av det internasjonale samfunnet.»
 7. Hvorfor er det så viktig med FN-mandat bak en internasjonal operasjon? Hvem er det som kan vedta et slikt mandat?
 8. Gjør greie for mulig fallgruver ved henholdsvis for detaljerte og for vide avtaletekster.
 9. Gjør greie for folkerettens positive rettskilder og hva som ligger i hver av dem.
 10. Diskuter hvorfor særlig små og mellomstore stater er best tjent med en verden bygd på avtaler.
 11. Diskuter hvordan dere vil forstå siste setning i artikkelen: «Det er også viktig å avklare hvor mye som kan løses på nasjonalt plan, og hva som trenger internasjonale løsninger.» Finn gjerne konkrete saker å diskutere rundt.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål