Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 15 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Gjør greie for større utfordringar som Pakistan står overfor.
 2. Kva er dei største utfordringane landet står overfor?
 3. Kva meiner ein med madrassaer? Korleis kom noen av dei til å fungere?
 4. Kva meiner ein med døgnfluejournalistikk?
 5. Korleis er flommen i 2010 del av eit breiare og samansett sørasiatisk puslespel?
 6. Gjør greie for etterverknader ein flom som den i Pakistan i 2010 kan ha?
 7. Korfor er snøsmeltinga i Himalaya så viktig for Pakistan?
 8. Korleis har storleiken på den pakistanske befolkninga utvikla seg det siste hundreåret? Prøv å finne fleire tal enn artikkelen inneheld - 1950, 1970 osb. Sjå: http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp Gå tunder data i venstremenyen | Countryprofiles. Vis gjerne resultatet som ein graf.
 9. Kva meiner forfattaren med at monsunregnet kan komme til å framstå som meir og meir menneskeskapt?
 10. Korleis kan kriser som den etter jordskjelvet i 2005 og den etter flommen i 2010 føre til meir ustabilitet i Pakistan?Korleis kan ein forklare at det kom til storflom i eit land med så knappe vassressursar som Pakistan?
 11. Korleis har dei internasjonale nødhjelpsorganisasjonane skifta fokus i det året som har gått sidan flomkatastrofen?
 12. Arbeidsoppgåver
 13. Diskuter korleis klimaendringar, forringa naturmiljø og demografiske trendar kan komme til å påverke konfliktnivået i Pakistan.
 14. Diskuter kva pakistanarane bør gjøre for å unngå at framtida blir så dyster som trendar i dag kan tyde på at den blir.