Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 20 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 20 2012

Asia og de mange havkonfliktene

04 november 2012

Hvorfor er det så mange akutte konflikter om grensedragning i havområder i Asia akkurat nå? I europeiske øyne framstår en del av dem som nærmest uforståelige, og dramatikken rundt dem påkaller forundring. De stridende partene ser ut til å mangle evne til å dempe konfliktene – for ikke å snakke om å finne løsninger på dem. I tillegg glimrer fredsmeklere med sitt fravær. 
 

Oppgaver

 1. Hvilken avtale i internasjonal rett er viktigst for å bestemme fordelingen av ressurser i havområder?
 2. Hva vil det konkret si når en stat hevder å ha historiske rettigheter til en øy i et havområde?
 3. Gjør greie for grunner til at striden om havressursene i Øst- og Sørkinahavet er blitt satt på spissen i den siste tiden.
 4. Hvorfor er fastsettelse av grunnpunkter og grunnlinje viktig i havretten?
 5. Gjør greie for argumenter stater gjerne bruker for å legitimere territorielle krav i havområder.
 6. Hvordan kan det sies at stater i Øst-Asia og Europa har et ulikt forhold til andre verdenskrig.
 7. Hva skiller Europa fra Øst- og Sørøst-Asia når det gjelder å ivareta sine sikkerhetsinteresser?
 8. Diskuter hvor treffende det er å se øystriden mellom Kina og Japan bare som et forsøk på lynavledning fra kinesiske myndigheters side.
 9. Diskuter hvilken rolle ASEAN og USA kan spille i striden om øygrupper i Øst- og Sørkinahavet.
 10. Gjør kort greie for begrepene kontinentalsokkel, økonomisk sone,territorialgrense og grunnlinje.
 11. Diskuter hvorfor det er så vanskelig å komme fram til enighet om grensedragningeni Østkina- og Sørkinahavet.
 12. Diskuter hvor langt tilbake i historien en part kan gå for å legitimere et territorielt krav i dag.
 13. Diskuter påstanden: «Det var riktig av den japanske staten å kjøpe tre av småøyene i Senkaku/Diaoyu-øygruppen».
 14. Drøft hvor storstilt den kinesiske militære opprustningen fra 2002 til 2011 er i lys av det faktum at det norske forsvarsbudsjettet i samme periode økte fra ca. 27 til ca 39 mrd. kroner (ca 44 prosent).