Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 14 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 14 2012

Menneskerettigheter og investeringer

09 september 2012

Hvert år utgir UNCTAD − FNs konferanse for handel og investeringer – rapporten World Investment Report. Rapporten for 2012  viser at omfanget av utenlandsinvesteringer (langsiktige investeringer) er blitt tidoblet fra 1990 til 2011. I den samme perioden har omfanget av internasjonal handel blitt tredoblet, mens verdensøkonomien «bare» har vokst med omtrent 80 prosent. Nær en tredel av utenlandsinvesteringene foregår i utviklingsland. Et fåtall av disse landene står for den største andelen, nemlig land i Øst-Asia.

Oppgaver

 1. Hva menes med at en investering er etisk eller menneskerettslig uforsvarlig?
 2. Hva menes med arbeidsintensiv industri?
 3. Hvor mye har direkte utenlandsinvesteringer økt fra 1990 til 2011?
 4. Hva vil det si at en investering har høy utviklingseffekt?
 5. Hvor mye har verdens bruttoprodukt (summen av alle lands BNP) økt siden 1990?
 6. Hvorfor er såkalte stabiliseringsklausuler viktige for en investor?
 7. Hvordan kan det påvirke folks menneskerettigheter at et selskap etablerer datterselskaper i skatteparadiser?
 8. Hva vil det si at et datterselskap overfakturerer tjenester det utfører for eget konsern?
 9. Hvilke argumenter kan en stat bruke dersom den vil kreve unntak fra WTO-reglene om ikke å stille krav til utenlandske investorer?
 10. Diskuter påstanden: «Når Oljefondet investerer i statsobligasjoner fra andre land (med andre ord gir dem et slags lån), kan det ikke kjøpe statsobligasjoner fra land som systematisk bryter menneskerettighetene.»
 11. Gjør greie for hva det vil si at stater kan bli engasjert i et «kappløp mot bunnen».
 12. Gjør greie for tre hovedforklaringer på at investeringer i arbeidsintensiv industri får ulike konsekvenser for menneskerettighetene i forskjellige land.
 13. Hvilke framskritt viser artikkelforfatteren har funnet sted i de siste årene når det gjelder selskapers samfunnsansvar?
 14. Stater har plikter etter menneskerettighetene, mens selskaper har ansvar. Hvem av de to er mest bundet av menneskerettighetene?
 15. Diskuter rimeligheten i følgende opplysning fra Framtiden i våre hender: «Tre kroner. Dette er beløpet den kambodsjanske arbeideren sitter igjen med etter å ha laget Levi’s-buksen du betalte en tusenlapp for.» www.framtiden.no/201206165660/aktuelt/levelonn/noen-betaler-prisen.htm.