Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 5 2012

Økonomisk nedtur i Vesten

26 februar 2012

Høsten 2008 ble den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers slått konkurs, og en global nedgangsperiode ble innledet. Fortsatt sliter de store industrilandene med virkningene av etterkrigstidens kraftigste økonomiske tilbakeslag. Flere asiatiske, afrikanske og latinamerikanske land klarte seg imidlertid overraskende bra gjennom krisen. Nye økonomiske supermakter, som Kina og India, er på vei opp og fram. Dette er i ferd med å få konsekvenser for den økonomiske maktbalansen i verden.

Oppgaver

 1. Hvor mange ganger større er omsetningen på valutamarkedet enn verdens samlete produk-sjon av varer og tjenester (BNP)?
 2. Hva er et kredittratingbyrå?  Hvorfor er de blitt sterkt kritisert i seinere år? Hvordan har EU-ledere kritisert kredittratingbyråene?Bruk medier.
 3. Hva menes med kvantitative lettelser?
 4. Hva er det som gjerne går forut for bank- og finanskriser?
 5. Hvordan ser vi i praksis at dollar er den dominerende valutaen i verden?
 6. Hvor i verden er den årlige økonomiske veksten sterkest?
 7. Hvordan har andelen av verdens BNP for de tre største økonomiene utviklet seg i siste 30 år?
 8. Hvilken trend er blitt forsterket av den økonomiske nedturen i Vesten?
 9. Hvor stor andel av verdens valutareserver er holdt i dollar?
 10. Hvor ofte er disse valutaene involvert i en valutatransaksjon: dollar, euro og japanske yen?
 11. Gjør greie for hva det vil si at dollar er den mest brukte valutaen i verden.
 12. Hva betyr «å trykke penger» i praksis?
 13. Hvorfor holdt den amerikanske staten på å «gå i stå» − slippe opp for penger – sommeren 2011? Bruk medier.
 14. Hvorfor investerer mange i amerikanske statsverdipapirer (statsgjeld/statsobligasjoner) selv om den amerikanske økonomien er i krise?
 15. Drøft fordeler og ulemper USA kan ha av dollarens dominerende stilling.
 16. Diskuter hvilket dilemma kinesiske leder opplever i forbindelse med sine store valutareserver.
 17. Diskuter hvordan det kan påvirke de store globale utfordringene at mange av verdens sentrale ledere står foran viktige nasjonale valg i 2012.
 18. Drøft hvorfor andre land kan mislike at dollar har den dominerende stillingen den har.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål