Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4 2013

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 4 2013

Regionenes Europa − de rikes opprør

27 januar 2013

Finanskrisen  har skapt nye motsetninger og synliggjort motstridende interesser i Europa. Den har ført til konflikter mellom nord- og søreuropeiske land – de søreuropeiske landene er hardt rammet både av en gjeldskrise og en arbeidsløshetskrise. Krisen har dessuten gitt vind i seilene til separatistbevegelser i mange regioner, som Flandern i Belgia, Skottland i Storbritannia, Catalonia i Spania og det såkalte Padania i Italia. Dette er rike områder i de statene de tilhører. Krisen har ført til tilbakeslag også her og forsterket uviljen mot skatter og overføringer til fattigere deler av landet.

Oppgaver

 1. Hva menes med
  1. separatisme?
  2. autonomi?
  3. rangubalanse?
  4. regionalisme?
 2. Bruk internett til å finne ut flateinnhold i hver av de fire regionene artikkelen omhandler.
 3. Hvorfor er det ofte et poeng for uavhengighets-partier å dyrke minner?
 4. Gjør greie for trekk de fire regionene har felles, men også hva som skiller dem.
 5. Gjør greie for faktorer som kan bidra til at regionalister kan få «vind i seilene» og komme på offensiven i hjemlig politisk debatt.
 6. Bruk internett til å finne ut hvilket parti som er det store uavhengighetspartiet i hver av de fire regionene. Hvilken politikk står partiet for på andre politikkfelter?
 7. Hvilken forhistorie deler gjerne de fire regionene?
 8. Gjør greie for hva forfatteren mener med at dagens regionalisme først og fremst er økonomisk motivert.
 9. Gjør greie for grunner til at oppslutningen om  uavhengighetspartier varierer over tid.
 10. Hvorfor synes den regionale separatismen i Europa å være sterkere enn på lenge?
 11. Også i andre regioner enn de som er omhandlet i artikkelen, finnes det tendenser til den typen regionalisme som de fire regionene representerer. Hvordan kan vi se dette?
 12. Hvorfor advarte mange eksperter i sin tid mot å innføre fellesvalutaen euro? Gjør greie for hvordan euro kan ha blitt en tvangstrøye for kriselandene i Sør-Europa.
 13. Hvordan kan innvandring påvirke tendenser til regionalisme?
 14. Drøft hver av de fire regionenes muligheter til å bli egen stat innenfor de nærmest 10–20 årene.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål