Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 22 2014

Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

02 november 2014

Klimagassar  og klimapolitikk er blant de store globale spørsmål i vår tid. Som et av landene med størst forbruk og produksjon av petroleumsressurser tilhører USA dem med størst ansvar for de enorme utslippene av klimagasser – både historisk og i dag. Hva USA gjør eller ikke gjør på klimafeltet, har avgjørende virkning på løsningen av klimaproblemene. Amerikanske presidenter, presidentkandidater og andre politikere har uttalt seg i svært klimavennlige vendinger uten at dette har fått gjennomslag i praktisk politikk. Hva er hindrene? (HHD 2013: 8)

Oppgaver

 1. Hva heter den amerikanske nasjonalforsamlingen og de to kamrene der?    
 2. Hva menes med føderal lov?
 3. Hvor stor andel av de globale utslippene av klimagasser står USA for?
 4. Hva vil det si at USA er en nøkkelaktør i internasjonal klimapolitikk?
 5. Etter at en amerikansk president har signert en internasjonal avtale, venter enda et viktig steg i USA før avtalen forplikter landet. Hvilket steg?
 6. Hvilke to momenter er det som i særlig grad bestemmer hvilken posisjon en representant i Kongressen inntar i klimaspørsmålet?
 7. Hva menes med filibustermekanismen i Kongressen i USA?
 8. Hvordan har Tea Party-bevegelsen kunnet få så sterk innflytelse på amerikansk klimalovgivning som den har fått?
 9. Gjør greie for den sterke ideologiske polariseringen i Kongressen i klimaspørsmål.
 10. Hvilken sammenheng er det mellom fossilavhengigheten i en delstat og hvilken posisjon de politiske representantene derfra inntar i klimasaker?
 11. Forklar følgende: Tross demokratisk flertall i begge kamrene i Kongressen i de første to årene av Obamas periode (2009 og 2010), ble det ikke vedtatt noen føderal klimalov i USA.
 12. Hvorfor ble det umulig å få vedtatt en føderal klimalov selv i en periode da demokratene satt med flertallet i begge kamrene i Kongressen  og også presidenten kom fra det demokratiske partiet?
 13. Gjør greie for hva som ligger i en vinnende koalisjon og koalisjonsbygging slik det kommer til uttrykk i Kongressen.
 14. I juni 2009 gikk klimaloven igjennom med hårfin margin i Representantenes hus. Gjør greie for hvilke partier tilhengerne kom fra og hvilke partier motstanderne kom fra.
 15. Gjør greie for den stegvise måten å gå fram på for de demokratiske koalisjonsbyggerne - de som skulle bygge en koalisjon for å få vedtatt en klimalov.
 16. Hvordan kom viktige utviklingstrekk utenfor Kongressen fra ca 2008 til å påvirke stemningen blant velgerne for en føderal klimalov?
 17. Hvordan har president Obama i seinere år likevel kunnet iverksette noen av sine klimatiltak?
 18. Gjør greie for grunner til en sterk nedgang i amerikanske klimagassutslipp fra 2007 til 2012.
 19. Diskuter avslutningssetningen i artikkelen: «En amerikansk ratifikasjon av en internasjonal klimaavtale er svært lite sannsynlig i overskuelig framtid.» Diskuter hvordan andre land bør forholde seg til mangelfull amerikansk klimapolitikk.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål