Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2014

Les artikkelen

Oppgaver til artikkelen

Spørsmål til artikkelen

 

 1. Hvem er fattig, og hvor i verden bor de fleste fattige?
 2. Gjør greie for innholdet i Multidimensional Poverty Index og hvordan den skiller seg fra Verdensbankens måte å måle fattigdom på.
 3. Forfatteren skriver at «det nytter å kjempe for en bedre verden.» Hvordan begrunner han det?  Bruk internett til å gjøre nærmere greie for statistikken som ligger til grunn for begrunnelsen.
 4. Hva menes med at det er langt mer enn inntekt som avgjør hvor fattig en person eller en husholdning er?
 5. Diskuter om det alltid er slik at jo høyere inntekt et land har desto bedre vil tilstanden være når det gjelder utdanning og helse.
 6. Gjør greie for hvordan antall fattige og deres andel av befolkning varierer etter hvilke grenseverdier man setter for fattigdom.
 7. Gjør greie for mulige alternativer til Verdensbankens mål på fattigdom. Gjør greie for mulige fordeler med disse andre måtene å måle fattigdom og utvikling på.
 8. Gjør greie for viktige felter der levekårene også for noen fattige har blitt bedre de siste fire–fem tiårene. Bruk også internett.
 9. Diskuter påstanden:  «Det er Kina og ikke verdenssamfunnet som har gjort mest for å bekjempe fattigdom de siste 20 årene.»
 10. Diskuter hvilke av de tre grenseverdiene for fattig dere mener er riktigst. Hvor bør grensen gå for ekstremt fattig?
 11. I artikkelen blir det stilt spørsmål med hvor riktig det er å konkludere med at det er mindre fattigdom i verden i dag enn i 1990. Hva vil du selv konkludere med?
 12. Diskuter hvorfor Social Watch omtaler 2000-talllet som «et tapt tiår i kampen mot fattigdom».
 13. I ILO-erklæringen Declaration on Social Justice for a Fair Globalization fra 2008 sies det at «poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere». Diskuter hvordan setningen skal forstås.
 14. Diskuter hva som ligger i formuleringen «Fattigdom er altså ikke skjebne, men et resultat av politiske valg og maktforhold både i det enkelte land og i verden som helhet.»
 15. Diskuter hvorfor det finnes mer enn én milliard ekstremt fattige når verden har en så historisk rik ressurs- og kunnskapsbase som den har i dag.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål