Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2015

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 6 2015

Kina og den arabiske våren

08 mars 2015

Det er påfallende forskjeller mellom vestlig og kinesisk framstilling av «den arabiske våren». I Vesten blir den arabiske våren gjerne forstått som revolusjonene som førte til at de autoritære regimene i Tunisia og Egypt falt tidlig i 2011, og som snart spredte seg til land som Libya, Syria, Bahrain og Jemen. I Kina omtales den arabiske våren oftest som «uroen i Midtøsten» (zhongdong dongdang) eller «omveltningene i Midtøsten» (zhongdong jubian), og mer sjelden som «den arabiskeno våren» (alabo zhi chun).

Oppgaver

 1. Hva er en uigur? Hvorfor er uigurer trukket med i denne artikkelen?
 2. Gjør greie for verdier og hensyn som kinesiske ledere og befolkning synes å sette høyt.
 3. Beskriv hvordan hendingene i arabiske land i 2011 og utover fikk ulik ordbruk i Vesten og i Kina.
 4. Gjør greie for grunner til at kinesere flest synes å frykte uro og legge stor vekt på stabilitet.
 5. Gjør greie for hvordan kinesere og vesterlendinger har et til dels forskjellig bilde av årsakene til den arabiske våren.
 6. Kina blir i artikkelen sagt å stå overfor noen av de samme utfordringene som arabiske samfunn gjorde i forkant av den arabiske våren. Hvilke utfordringer?
 7. Bruk medier og tidligere HHD-artikler: diskuter hvor riktig det er å skjære alle landene i Midtøsten over én kam når en skal analysere den arabiske våren.
 8. Diskuter hvorfor det kan være viktig for oss i Norge å kjenne til hvordan kinesiske ledere og befolkning vurderer den arabiske våren.  
 9. Hva menes med at kinesiske ledere underkommuniserer politiske årsaker til den arabiske våren?
 10. I hvilken grad er forskernes analyser forbundet med det samfunnet de er en del av – både kinesiske og vestlige?
 11. Diskuter påstanden «Vestlige forskere overkommuniserer demokratiserende sider ved den arabiske våren.»
 12. Av tabellen framgår det at kinesiske styresmakter ser både for offensiv og for restriktiv bruk av statlige sikkerhetsstyrker som (del-)årsaker til den arabiske våren. Beskriv hvordan dette kan ha vært årsaker.
 13. Diskuter forskjeller og likheter mellom en NUPi-forsker som forsker på den arabiske våren og en kinesisk forsker som gjør det samme.
 14. Artikkelforfatterne påpeker at den ulike tolkningen både av årsaker til og konsekvenser av den arabiske våren også gjør det vanskelig for Vesten og Kina og samarbeide. Hvordan?
 15. Diskuter hvem som fikk mest rett i sine vurderinger av hvilke konsekvenser den arabiske våren kunne føre til.
 16. Diskuter påstanden «Kinesiske styresmakter var for ukritisk negative til den arabiske våren; vestlige var for ukritisk positive.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål