Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 4 2016

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Kva meiner vi med klimagass?
 2. Kva meiner vi med fossil energi?
 3. Kva går klimakonflikten mellom Nord og Sør ut på?
 4. Korleis skjerpa Paris-møtet temperaturmålet i klimaavtalen?
 5. Kor mykje har den globale gjennomsnitts-temperaturen stige frå ca 1800 og fram til i dag? Bruk internett.
 6. Kva for land var det som forplikta seg etter Kyoto-avtalen? Enn etter Paris-avtalen?
 7. Kva for konstruktive grep blei gjort i forkant av toppmøtet i Paris?
 8. Kva har landa forplikta seg til kvart femte år?
 9. Kva for mekanismar har verdssamfunnet til rådvelde for å sikre at landa verkeleg etterlever klimamåla sine?
 10. Korleis grunngir forfattaren at Paris-avtalen er eit historisk steg framover i klimaarbeidet?
 11. Kva for eit mål har Norge sett seg for klima-arbeidet fram mot 2030?
 12. Kva er den største kjelda til norske utslepp av klimagassar?
 13. Diskuter påstanden Norge må snarast råd hente opp dei kjente olje- og gassressursane våre.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål