Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 20 2012

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 20 2012

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hvilken avtale i internasjonal rett er viktigst for å bestemme fordelingen av ressurser i havområder?
 2. Hva vil det konkret si når en stat hevder å ha historiske rettigheter til en øy i et havområde?
 3. Gjør greie for grunner til at striden om havressursene i Øst- og Sørkinahavet er blitt satt på spissen i den siste tiden.
 4. Hvorfor er fastsettelse av grunnpunkter og grunnlinje viktig i havretten?
 5. Gjør greie for argumenter stater gjerne bruker for å legitimere territorielle krav i havområder.
 6. Hvordan kan det sies at stater i Øst-Asia og Europa har et ulikt forhold til andre verdenskrig.
 7. Hva skiller Europa fra Øst- og Sørøst-Asia når det gjelder å ivareta sine sikkerhetsinteresser?
 8. Diskuter hvor treffende det er å se øystriden mellom Kina og Japan bare som et forsøk på lynavledning fra kinesiske myndigheters side.
 9. Diskuter hvilken rolle ASEAN og USA kan spille i striden om øygrupper i Øst- og Sørkinahavet.
 10. Gjør kort greie for begrepene kontinentalsokkel, økonomisk sone,territorialgrense og grunnlinje.
 11. Diskuter hvorfor det er så vanskelig å komme fram til enighet om grensedragningeni Østkina- og Sørkinahavet.
 12. Diskuter hvor langt tilbake i historien en part kan gå for å legitimere et territorielt krav i dag.
 13. Diskuter påstanden: «Det var riktig av den japanske staten å kjøpe tre av småøyene i Senkaku/Diaoyu-øygruppen».
 14. Drøft hvor storstilt den kinesiske militære opprustningen fra 2002 til 2011 er i lys av det faktum at det norske forsvarsbudsjettet i samme periode økte fra ca. 27 til ca 39 mrd. kroner (ca 44 prosent).

tags

tags_migration