Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2012

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2012

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hvor mange ganger større er omsetningen på valutamarkedet enn verdens samlete produk-sjon av varer og tjenester (BNP)?
 2. Hva er et kredittratingbyrå?  Hvorfor er de blitt sterkt kritisert i seinere år? Hvordan har EU-ledere kritisert kredittratingbyråene?Bruk medier.
 3. Hva menes med kvantitative lettelser?
 4. Hva er det som gjerne går forut for bank- og finanskriser?
 5. Hvordan ser vi i praksis at dollar er den dominerende valutaen i verden?
 6. Hvor i verden er den årlige økonomiske veksten sterkest?
 7. Hvordan har andelen av verdens BNP for de tre største økonomiene utviklet seg i siste 30 år?
 8. Hvilken trend er blitt forsterket av den økonomiske nedturen i Vesten?
 9. Hvor stor andel av verdens valutareserver er holdt i dollar?
 10. Hvor ofte er disse valutaene involvert i en valutatransaksjon: dollar, euro og japanske yen?
 11. Gjør greie for hva det vil si at dollar er den mest brukte valutaen i verden.
 12. Hva betyr «å trykke penger» i praksis?
 13. Hvorfor holdt den amerikanske staten på å «gå i stå» − slippe opp for penger – sommeren 2011? Bruk medier.
 14. Hvorfor investerer mange i amerikanske statsverdipapirer (statsgjeld/statsobligasjoner) selv om den amerikanske økonomien er i krise?
 15. Drøft fordeler og ulemper USA kan ha av dollarens dominerende stilling.
 16. Diskuter hvilket dilemma kinesiske leder opplever i forbindelse med sine store valutareserver.
 17. Diskuter hvordan det kan påvirke de store globale utfordringene at mange av verdens sentrale ledere står foran viktige nasjonale valg i 2012.
 18. Drøft hvorfor andre land kan mislike at dollar har den dominerende stillingen den har.

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

Politikk og menneskerettigheter (programfag), beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn, Samfunnsgeografi (programfag), drøfte sammenhenger mellom ressurser og økonomisk aktivitet og vise hvordan dette kan føre til samfunnsendringer, reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling, Samfunnsøkonomi 1 (programfag), gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen, gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land

tags_migration

Politikk og menneskerettigheter (programfag), Samfunnsgeografi (programfag), Samfunnsøkonomi 1 (programfag)