Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2013

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2013

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva er forskjellen mellom BNP-K og BNP-N? Hvorfor er det vanskeligere å måle BNP-K enn BNP-N for et land?
 2. Hva var hovedgrunnen til at mange u-land hadde god økonomisk vekst på 1970-tallet og igjen på 2000-tallet?
 3. Hva vil det si at  den økonimiske veksten i et land er råvaredrevet?
 4. Hva vil det si at veksten i et land er industrivaredrevet
 5. Hvilke av de 9 regionene artikkelforfatteren skjelner mellom, har høy andel industrivarer i sin eksport?
 6. Hvordan har Asia, Nord-Amerika og Vest-Europas andel av  verdens økonomiske vekst (verdiskapning) utviklet seg mellom 1950 og 2008?
 7. Hva vil det si at de maktpolitiske og økonomiske forholdene i verden er multipolare?
 8. Hvor stor er disse regionenes andel av verdens befolkning: Asia, Vest-Europa og Nord-Amerika. Bruk internett.
 9. Gjør greie for forskjeller mellom Vest-Europa og Øst-Asia når det gjelder industridrevet vekst.
 10. Hvor stor prosent av det du betalte for ipoden din, gikk til å betale for arbeid utført i Kina?
 11. Hva er forskjellen mellom veksten i Øst-Asia og veksten i mange andre u-land de siste årene?
 12. Hvorfor kan det være riktigst å bruke BNP-K framfor BNP-N i sammenlikninger mellom land?
 13. Hvordan peker Afrika seg sterkt ut innenfor verdenshandelen sammenliknet med de åtte andre regionene?
 14. Hvorfor er det så viktig især for Afrika å få bygd ut sin infrastruktur? Hva vil det konkret innebære?
 15. Diskuter påstanden: «Den pågående omfordelingen og maktforskyvningen i verdensøkonomien er rettferdig».

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling, drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel, gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel, gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel

tags_migration