Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22 2015

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22 2015

short_description

related_quiz

questions

tasks

 1. Hva menes med fossile brensler?
 2. Hva er en klimagass? Hvilken er den viktigste klimagassen i klimaforhandlingene?
 3. Hva menes med i-landenes historiske ansvar for dagens klimasituasjon?
 4. Hvilke land ble omfattet av Kyotoprotokollen?
 5. Hvor mye har den globale gjennomsnittstemperaturen økt siden ca. 1750?
 6. Hvilke to hovedpilarer i klimaarbeidet blir det ofte skilt mellom?
 7. Diskuter om klimatoppmøtet i 2009 ble en udelt klimafiasko.
 8. Gjør greie for noen sentrale konsekvenser av klimaendringer. Bruk også nettet.
 9. Hvorfor ble det mellom 1997 og 2007 – mellom Kyoto og Bali – viktig «å tegne opp et nytt klimakart»?
 10. Gjør greie for hvorfor mange har større klimaforhåpninger enn på lang tid foran et klimatoppmøte.
 11. Diskuter på hvilke andre arenaer enn toppmøter at viktig klimaarbeid finner sted.
 12. Gi en sammenfatning på ca. en halv A4-side av hva artikkelen holder fram som sannsynlige og viktige utfall fra toppmøtet i Paris.

Lenkeforslag til denne artikkelen

tags

Internasjonale forhold, definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, Politikk og menneskerettigheter (programfag), gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, Samfunnsgeografi (programfag), drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden, Samfunnsøkonomi 2 (programfag), drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer

tags_migration

Politikk og menneskerettigheter (programfag), Samfunnsgeografi (programfag), Samfunnsøkonomi 2 (programfag)