Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 1, 2020

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 1, 2020

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvilke verdifulle naturressurser finnes i Venezuela?
  2. Hva kalles de politiske prosessene som tidligere president Hugo Chávez satte i gang på slutten av 1990-tallet?
  3. Siden 2013 er den venezuelanske økonomien mer enn halvert. Hva kommer dette av?
  4. Hvorfor var det viktig for Nicolás Maduro å ta kontroll over nasjonalforsamlingen?
  5. Hva menes med «dollarisering» av økonomien?
  6. Hva er sanksjoner, og hva er konsekvensene av USAs sanksjoner mot Venezuela?
  7. Situasjonen i Venezuela er blitt stadig verre. Likevel er det færre store demonstrasjoner enn før. Hva kan være grunnen til dette?
  8. Norge var involvert i forhandlinger mellom den venezuelanske regjeringen og opposisjonen. Hvorfor var mange skeptiske til disse forhandlingene?
  9. Diskuter i klassen: Mens USA har innført sanksjoner, har både Kina og Russland investert i Venezuela. Hvilke årsaker kan gjøre at stormaktene handler så ulikt?

tasks

tags

drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling, finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene, vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk, forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene, diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet, definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt, drøfte sammenhenger mellom ressurser og økonomisk aktivitet og vise hvordan dette kan føre til samfunnsendringer, gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen, forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer, gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land, gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst, drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til fattige og rike land, og diskutere mulige tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet, drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer

tags_migration

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk