Hopp til innhold

Migrant – flyktning

name

Migrant – flyktning

description

Migrant og flyktning: Få migrant- eller flyktninghistorier er identiske. I store trekk kan vi likevel skille mellom

  • settlermigrant: Utlendinger som får tillatelse til å slå seg ned i et land for en lengre eller ubegrenset periode, og som kan arbeide med det de ønsker.
  • migrantarbeidere (de fleste): Utlendinger som får tillatelse av myndighetene i mottakerlandet til å arbeide der for en begrenset periode – gjerne også begrenset til en bestemt type arbeid som sesongarbeidere eller spesialister.
  • migrantstudenter: Personer med (tidsbegrenset) spesialtillatelse fra mottakerlandet til å følge et bestemt kurs eller studium ved (akkrediterte) utdanningsinstitusjoner der.
  • flyktninger og asylsøkere:
    • Flyktning: en som med rette frykter forfølgelse på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet, politiske overbevisning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. 
    • Asylsøker: en som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene i et land om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning.
    • Internflyktning: en som er blitt tvunget eller føler seg tvunget til å flykte eller forlate sine hjem. Oftest som en følge av eller et forsøk på å unngå virkningene av en væpnet konflikt, en tilstand med mye bruk av vold eller overgrep mot befolkningen eller naturkatastrofer. Internflyktninger har ikke krysset landegrenser og er følgelig flyktninger i eget land. Internt fordrevet er et annet mye brukt begrep om samme gruppe.

Utenlandske turister – som i mange tilfeller må ha visa – faller utenfor gruppene nevnt over.
Mer på: www.migrationinformation.org/glossary

Flyktningkonvensjonen av 1951 definerer som flyktning: «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av, på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.» Grunnsteinen i all flyktningbeskyttelse er også nedfelt i non-refoulement-prinsippet i Flyktningkonvensjonen: Dette prinsippet innebærer at ingen må sendes tilbake til et område der liv og sikkerhet er i fare.