Overnasjonal - mellomstatlig

name

Overnasjonal - mellomstatlig

description

Verdens stater samarbeider i en rekke internasjonale organisasjoner: Stater har da sett en nytte i å inngå en avtale seg imellom. Ofte er det så etablert en felles organisasjon med et eller flere organer
(råd, styre, forsamling, sekretariat…) som har ulike oppgaver både for organisasjonen og medlemslandene.

Et samarbeid mellom stater er overnasjonalt når et internasjonalt organ kan fatte bindende beslutninger for alle medlemsland, dvs. også for land som er uenige i en beslutning. Landene har da på forhånd delegert myndighet – avgitt suverenitet
 − til organisasjonen og organer der. Eksempelvis står EU-retten over medlemslandenes rett på saksfelter der medlemslandene på forhånd har bestemt det gjennom avtaler – de har da samtykket i å avgi suverenitet/myndighet til EU-organer. Beslutninger blir tatt ved hjelp av kvalifisert flertall.

I et mellomstatlig samarbeid binder beslutninger et medlemsland bare dersom dette landet har anerkjent beslutningen. I et mellomstatlig samarbeid vil det oftest være krav om enstemmighet, eller vedtak er mer for en anbefaling å regne.