Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 11 2019

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr. 11 2019

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvilke to hovedformer er det vanlig å dele kriger i?
  2. Hva er en suveren stat?
  3. Gi eksempler på noen statlige institusjoner.
  4. Hva er de to hovedforklaringene på at borgerkriger bryter ut?
  5. Omtrent hvor mange mennesker er på flukt i verden i dag?
  6. Hva er en humanitær krise?
  7. Hva er bærekraftsmålene, og hva dreier bærekraftsmål 16 seg om?
  8. Hvorfor fører borgerkrig ofte til ny borgerkrig?
  9. Hvilke forhold kan bidra til å borgerkriger ikke bryter ut?
  10. Diskuter i klassen: Bør andre land gripe inn hvis det bryter ut borgerkrig i en suveren stat? Hvorfor eller hvorfor ikke? Kommer det an på situasjonen og hvordan landene involverer seg? I tilfelle: Hva er akseptabelt i hvilke konfliktsituasjoner?

tasks

tags

finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene, vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk, forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene, definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

tags_migration

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk