Hopp til innhold

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr. 2, 2021

title

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr. 2, 2021

short_description

related_quiz

questions

  1. Kva er «vaksinediplomati»?
  2. Kva meiner vi med «vaksinenasjonalisme»?
  3. Kva meiner vi med «ulikskapsviruset?
  4. Kva kan konsekvensen være for oss om det går for lang tid før den afrikanske befolkninga blir vaksinert?
  5. Kva kan Russland og Kina tene på å selge sine vaksinar til afrikanske land?
  6. Kva er COVAX?
  7. Del klassa i to eller i fleire grupper. Gruppane skal representere statsleiinga i Norge. Den ene gruppa skal finne argumenter som forklarar kvifor til og med friske, unge nordmenn får vaksine før afrikanarar med underliggjande sjukdom. Den andre gruppa skal argumentere for at friske, unge nordmenn bør vente med å få sine vaksinar til alle afrikanarar med underliggjande sjukdommer er blitt vaksinert. 

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene, gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter, vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk, gjøre rede for sentrale utviklingsteorier og vise hvordan de kan forklare fattigdom, drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden

tags_migration

vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk