Hopp til innhold

Kronprins Haakon deltok på treplanting i Karura Forestunder i Kenya i 2022. Han reiste sammen med blant andre Kronprinsesse Victoria og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Kenya er den største økonomien i Øst-Afrika og en naturlig inngangsport for norsk næringsliv med interesse for regionen. 

 

Foto: Lise Åserud / NTB

Hvorfor er Norge så opptatt av Afrika?

Norge er veldig opptatt av å jobbe for fred og sikkerhet i Afrika. Men hvorfor?
 • Hvorfor er fred og sikkerhet på det afrikanske kontinentet viktig for Norge?
 • Hvordan bidrar Norge til fred og sikkerhet i afrikanske land?
 • Hvilke tematiske områder innenfor fred og sikkerhet prioriterer Norge?

Det virker kanskje fjernt og langt unna, men på det korteste, er det bare 14 kilometer mellom Afrika og Europa. Dramatiske hendelser i afrikanske land, kan som en følge av denne korte avstanden ha stor påvirkning på europeiske land, og dermed også Norge og våre naboland.

I denne artikkelen skal vi ta for oss noen av de viktigste temaene i samarbeidet mellom Norden og Afrika.

Afrikansk-nordisk samarbeid tilbake i tid

Samarbeid mellom nordiske og afrikanske land går langt tilbake i tid. Nordiske land ga for eksempel mye økonomisk og politisk støtte til land som Algerie, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Mosambik og Angola i deres frigjøringskamper mot de europeiske kolonimaktene Storbritannia, Frankrike og Portugal. 

Land som Sverige og Norge ga også mye finansiell støtte til organisasjoner i Sør-Afrika og Namibia som jobbet mot apartheid på 1980-tallet.

Den norske misjonspresten Johan Smith forkynner her i en landsby på Madagaskar på 1890-tallet. 

Foto: Misjons- og diakoniarkivet

Siden 1950-tallet har de skandinaviske landene også vært sterkt engasjert i bistand og nødhjelp til mange afrikanske land. Norsk utviklingspolitikk den gang hadde tydelige forbindelser til det tidligere misjonsarbeidet, som i senere tid har fått mye kritikk for å påtvinge egne religiøse verdier på andre. 

I senere tid har samarbeidet mellom nordiske og afrikanske stater utviklet seg til også å dreie seg om handel og investeringer, energi, klima og miljø, teknologi og helsepolitikk.

Hvorfor så viktig for Norge?

Blant de viktigste temaene Norden og Afrika samarbeider om i dag, er fred og sikkerhet. De nordiske landene anser fred og stabilitet i Afrika som viktig for Europa og Nordens egen sikkerhet. 

I Europa er det en frykt for at utfordringer som terrorisme, organisert kriminalitet, migrasjonsstrømmer og piratvirksomhet skal spre seg til det europeiske kontinentet på grunn av den geografiske nærheten til Afrika. Det er derfor i nordmenn og europeeres interesse å forhindre og forebygge at disse utfordringene vokser og skaper ustabilitet.

Samtidig er det også viktig for Norge å støtte initiativer for fred og sikkerhet for å verne om og fremme verdier som menneskerettigheter, demokrati, likestilling og utvikling, som er forankret i det norske demokratiet og FNs verdier og prinsipper. Dette er bygget på en idé om at Norge ønsker å fremme en liberal verdensorden med såkalte «likesinnede stater», altså stater som deler samme verdier som den norske staten og som verner om det regelbaserte multilaterale systemet

Fra et norsk perspektiv er en liberal verdensorden med global fred og stabilitet viktig for vår sikkerhet, velstand og økonomi. Dette gjør dermed også fred, stabilitet og økonomisk vekst i afrikanske land viktig for Norge.

Norsk fred- og sikkerhet engasjement

Norge støtter mange forskjellige tiltak for å bidra til å skape fred og stabilitet i afrikanske land, og er engasjert i et bredt spekter av emner. For eksempel:

·      Agendaen for kvinner, fred og sikkerhet

·      Fred og forsoning

·      Menneskerettigheter

·      Demokrati og styresett

·      Internasjonal humanitær rett

·      Fredsoperasjoner

·      Agendaen for klima, fred og sikkerhet

Noen av Norges viktigste prioriteringer innenfor fred og sikkerhet i Afrika er kvinner, fred og sikkerhet, fred og forsoning og klima, fred og sikkerhet. Vi skal nå gå gjennom disse tre temaene.

Fred og forsoning

Norge har over 30 års erfaring med fredsdiplomati. Kommunikasjon og dialog blir av Norge ansett som viktige virkemidler for å løse konflikt på et tidlig stadium og hindre at konflikter utvikler seg til væpnet konflikt. Norge anser inkluderende fredsprosesser, der alle grupper i samfunnet blir hørt og sett, avgjørende for langvarig fred.

Norge har bygget opp mye erfaring i rollen som fredsmekler og tilrettelegger, og bruker denne kunnskapen for å støtte flere fredsprosesser i Afrika. For eksempel spilte Norge en viktig rolle som fredsmekler i fredsprosessen mellom regjeringen i Khartoum i Sudan og Det sudanske folks frigjøringsbevegelse i 2005, som ledet til at staten Sør-Sudan ble opprettet i 2011. I dag gir Norge mye finansiell støtte til organisasjoner i Sør-Sudan som jobber for å løse konflikter mellom ulike lokalsamfunn.

Norge prøver også å få til dialog i Somalia, og støtter fredsprosesser i blant annet Mosambik og Etiopia. I tillegg har Norge vært en viktig støttespiller for gjennomføringen av fredsavtalen i Mali.

Det er imidlertid viktig å nevne at Norge også har fått kritikk for å fremstille seg selv som utelukkende en «fredsnasjon», som fremmer verdier som fred, demokrati og menneskerettigheter. Selv om Norge er engasjert i fred og forsoning, er de også medlem av NATO og har deltatt i flere store militære operasjoner, blant annet i 2011 i Libya i Nord-Afrika, hvor sivile ble bombet og det ble mer politisk uro og ustabilitet etter operasjonen.

Kvinner, fred og sikkerhet

Internasjonalt er Norge er svært opptatt av temaet kvinner, fred og sikkerhet. Likestilling mellom menn og kvinner er en samfunnsverdi som Norge setter høyt og anser som viktig for samfunnets utvikling. Flere studier har vist at fredsprosesser blir mer vellykkede når kvinner deltar i utviklingen av fredsavtaler og i innsatser for å bevare fred. 

En rwandisk kvinne fra FN-styrken MINUSMA patruljerer i Gao i Nord-Mali. Hun har bedre forutsetninger for å komme innpå maliske kvinner og jenter enn sine mannlige kolleger. 

Foto: Creative Commons/UN Photo/Marco Dormino/CC BY-NC-ND 2.0

Norge ønsker derfor å dele egne erfaringer og bidra med både ressurser og kunnskap for å fremme likestilling i andre land. Sammen med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner, lokale myndigheter og FN, jobber Norge for at flere kvinner skal delta i fredsforhandlinger i flere afrikanske land, og arbeider for at kvinners behov skal bli hørt på lik linje som menn.

Norge bidrar også med finansiell støtte til lokale organisasjoner som jobber med å bevisstgjøre og styrke kunnskapen om kvinnerettigheter og verdien av likestilling, og som aktivt jobber for at flere kvinner skal delta i politikken.

For å fremme kvinner, fred og sikkerhet i Afrika har Norge inngått avtaler med landene Mali, Mosambik, Nigeria, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Sør-Afrika. Grunnen til at Norge har valgt akkurat disse partnerlandene, henger sammen at Norge har hatt en tilstedeværelse i disse landene over lengre tid og har etablert gode partnerskap, noe som kan gjøre den norske innsatsen mer effektiv.

Norge støtter også Den Afrikanske Union (AU), som har påtatt seg et stort ansvar for å opprettholde fred og sikkerhet i Afrika og har en egen avdeling som er dedikert til spørsmål relatert til kvinner, fred og sikkerhet.

Leder for Kommisjonen for Den afrikanske union, Moussa Faki Mahamat, snakker under et møte med Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen. 

Foto: Eduardo Soteras/AFP/NTB Scanpix

Klima, fred og sikkerhet

Både Norge og mange afrikanske land har en interesse for å øke forståelsen av hvordan klima henger sammen med fred og sikkerhet. De ser på klimaendringene som en trussel mot global fred og sikkerhet og at dette kan føre til konflikt. 

Selv om ikke klimaendringene i seg selv forårsaker konflikt, fører økte temperaturer og ekstremvær til vanskeligere leveforhold i utsatte områder. Dette kan lede til at mennesker blir tvunget på flukt, at det blir større konkurranse om knappe ressurser og at det da kan oppstå konflikt mellom grupper. I tillegg kan det gjøre folk mer utsatt for rekruttering av væpnede grupper.

Sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet er et relativt nytt felt som det forskes mye på. 

Til tross for at afrikanske land står for en svært liten del av verdens totale klimautslipp, er det likevel de som blir hardest rammet av klimaendringene. Derfor er det i afrikanske land sin interesse å øke kunnskapen og forståelsen av hvordan effektene av klimaendringene påvirker deres sikkerhet og forutsetninger for fred.

Da Norge var medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021-2022, jobbet de sammen med land som Niger, Kenya og Ghana med å få klima, fred og sikkerhet høyere opp på dagsordenen til Sikkerhetsrådet for å øke kunnskapen om tema og komme fram til løsninger som kan gjøre land som er sårbare for klimaendringene, bedre rustet til å håndtere disse utfordringene.

Afrika-strategi fra UD

For å oppsummere, kan vi si at Norges interesse for fred og sikkerhet i Afrika kommer fra kontinentets geografiske nærhet til Europa. Norge anser derfor ustabilitet og uro i afrikanske land som en trussel mot vår egen fred og sikkerhet. I tillegg ønsker Norge å verne om liberale verdier som demokrati, menneskerettigheter og utvikling.

Norge bidrar til fred og sikkerhet i afrikanske land gjennom politisk og økonomisk støtte til myndigheter, regionale organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner. Blant de viktigste prioriteringene innenfor fred og sikkerhet for Norge i Afrika er agendaen for kvinner, fred og sikkerhet, fred og forsoning og agendaen for klima, fred og sikkerhet.

I løpet av 2024 vil det norske utenriksdepartementet komme med en ny strategi for Afrika som kommer til å gjenspeile at Afrika stadig blir viktigere både internasjonalt og for Norge. Det blir derfor spennende å se hva som er veien videre for norsk afrikapolitikk.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Norden
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Klima
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • AU

Fakta

ORDFORKLARINGER:

Liberal verdensorden er en beskrivelse av det internasjonale systemet som ble til etter andre verdenskrig og er basert på prinsipper som det frie marked, demokrati og menneskerettigheter, multilateralt samarbeid og et regelbasert internasjonalt system

Multilateralt system en beskrivelse av et nettverk av stater som samarbeider gjennom institusjoner eller avtaler, for eksempel gjennom FN eller Verdens handelsorganisasjon

KVINNER; FRED OG SIKKERHET:

Kvinner, fred og sikkerhet en plan for å fremme likestilling og kvinners rolle og inkludering innenfor fred – og sikkerhetsarbeid.

I år 2000 ble FNs sikkerhetsråd enige om resolusjon 1325, som er et vedtak som understreker at kvinnelig deltakelse i alle faser av fredsprosesser er nødvending for å sikre at kvinners synspunkter blir hørt. Vedtaket var historisk og var første gang Sikkerhetsrådet anerkjente at krig og konflikt rammer jenter, gutter, menn og kvinner ulikt. Derfor er det viktig at både menn og kvinner deltar i innsatser for å bygge fred og stabilitet, for at alles behov skal bli hørt.