Ulike forståelser av hva som truer oss har ført til spenninger innad i NATO. Noen medlemsland fokuserer på Russland, mens andre er mer opptatt av truslene fra syd. Det er også betydelige ulikheter i samfunnsverdier, militære budsjetter og sikkerhetspolitikk mellom NATO-landene. Samtidig fortsetter land som Norge å basere sitt forsvar på antakelsen om at USA vil stå ved sin sikkerhetsgaranti til Europa på samme måte som tidligere. 

Årets Militærmaktseminar adresserer disse temaene og utfordrer etablerte sannheter og antakelser. Hvordan oppfatter ulike europeiske land trusselen fra Russland? Vil USAs sikkerhetsgaranti fremdeles gjelde? Hva er implikasjonene for europeiske forsvar? Hvordan vil implikasjonene av disse spørsmålene påvirke Norges forsvarsstruktur og strategiske stilling? Kort sagt: Hva skal være Europas forsvar?

Program:

08.30-09.00 

Registrering

09.00-09.10 

Åpning ved Kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen, sjef for Forsvarets høgskole

09.10-09.30

Introduksjon, Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

09.30-10.45

Introduksjon og bakgrunn: Trusler og oppfattelsen av trusler.

Professor Walter Russell Mead, Hudson Institute: "The Status of the West": Professor Mead tar en nærmere titt på den vestlige alliansen, ni måneder etter at Trump kom til makten, ulike europeiske valg som det i Frankrike og i Tyskland, og ikke minst Brexit. Han skal snakke om hvilket syn trumpadministrasjonen har på NATO og hva den forventer av Europa. Meads innlegg setter spørsmålstegn ved gyldigheten av de grunnleggende prinsippene i det norske totalforsvarskonseptet: avhengigheten av alliert assistanse.

Mr. Keir Giles, Chatham House: “The Status of Russia”: Giles vil legge frem et kritisk syn på den politiske og militære trusselen Russland representerer i dag og i tiårene som kommer. Han vil trekke frem Kremls syn på den nåværende sikkerhetsordenen i Europa, og dens sannsynlige strategiske intensjon sett i lys av dette. Videre vil Giles se på Russlands faktiske militære kapasitet, strategisk innretning og styrkedisponering. Til slutt vil han se nærmere på om Europa egentlig bør bekymre seg over sin store nabo i øst, og han vil legge vekt på Norges situasjon sett i lys av en lang historie med fred og samarbeid med Russland.

Q&A og diskusjon. Ordstyrer: Anders Romarheim, IFS

10.45-11.15

Kaffepause

11.15-12.30

Den nåværende og fremtidig utvikling av europeisk militær kapasitet: 

Hvilke sikkerhetstrusler bestemmer hva et lands nasjonale forsvar skal prioritere? Hvordan blir Russland oppfattet? Hvordan gjenspeiler dagens holdninger de ovenfornevnte trusselsoppfatninger og prioriteringer? Hvordan passer det nasjonale forsvaret inn i NATOs strukturer, og hvordan er forpliktelsen til NATO balansert med det bilaterale forholdet til USA? Hvordan vil disse problemene endre seg de neste fem til ti årene? Er det markante endringer på gang?

Tyskland: Dr Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

Frankrike: Etienne de Durand, Directorate General for International Relations and Strategy

Storbritannia: Dr Robert Johnson, University of Oxford.

USA: Andrew Michta, Dean, College of International and Security Studies, George C. Marshall European Center for Security Studies

Norge: Prof Janne Haaland Matlary, Institutt for statsvitenskap, UiO og Forsvarets stabsskole

12.30-13.15

Lunsj

13.15-14.45

Diskusjon og Q&A. Ordstyrer: Anders Romarheim, IFS

14.45-15.00

Kaffepause

15.00-15.20

Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for forsvar og sikkerhet, NUPI: "Once upon the time there was a West?" Concluding reflections on the future of the Alliance. 

15.20-15.30

Konklusjon ved Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikpolitisk Institutt (NUPI).