NUPI har som arbeidsgiver plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å sikre likestilling mellom kjønnene og hindre diskriminering.

Utover oppfyllelse av lovens krav er det viktig, og riktig, å ha en arbeidsgiverpolitikk som gir oss tilgang på de beste ansatte, som får frem det beste i virksomhetens ledere og ansatte, og som sikrer alle ansatte like muligheter.

NUPI har en likestillings- og mangfoldsansvarlig som, med støtte fra ledergruppen og arbeidsmiljøutvalget, er ansvarlig for å følge opp mål og tiltak samt oppdatere handlingsplanen annethvert år.

Hovedområdene i planen er organisasjon og ledelse, forskning og faglig utvikling og rekruttering og utvikling.