9. november utga Universitetsforlaget boken Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene, redigert av Arne Melchior (NUPI) og Frode Nilssen, (Handelshøgskolen, Nord universitet).

I innledningskapitlet påpeker redaktørene at Norge har nesten ett hundre avtaler med EU, og samarbeid på et stort antall områder. Med EU-medlemskap ville mange avtaler bli overflødige fordi Norge ville bli del av EU-samarbeidet. Med bortfall av EØS ville noen avtaler forsvinne mens andre kan fortsette, og utfallet ville avhenge av nye forhandlinger med EU.

Handlingsrom eller NOREXIT?

I åtte kapitler om ulike deltemaer bidrar forskere fra ulike institutter og universiteter til å belyse EØS-avtalen, handlingsrommet uten EØS (omtalt som NOREXIT) og konsekvensene av EU-medlemskap.

Kapitlene analyserer Norges forhandlinger med EU, toll, veterinær- og grensekontroll, juss, arbeidsinnvandring i fiskeindustrien, utenlandsinvesteringer og fangstkvoter i Nordsjøen. Flere kapitler peker i retning av at det for sjømatnæringen er økonomisk mer å tape på bortfall av EØS enn det er å tjene på EU-medlemskap, skriver redaktørene i introduksjonskapitlet. Boken er relevant ikke bare i den norske EØS-debatten og for fiskerinæringen, men også for Brexit og bredere prinsipielle spørsmål om europeisk integrasjon.

Åpent tilgjegenlig bok

Boken er åpent tilgjengelig, hvert kapittel eller samlet. Arbeidet med boken er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, men har skjedd uavhengig og uten politiske føringer eller innblanding. Forfatterne har ulike syn, men boken er et forskningsbidrag og det har ikke vært et mål å komme til felles politiske konklusjoner. 

Tirsdag 17.11. kl. 12.30-13.15 arrangeres et lanseringsseminar i regi av Sjømat Norge. Videre vil NUPI 26.11. ha et webinar om forholdet Sveits-EU, der Michael Ambühl, ETH Zurich vil innlede sammen med Arne Melchior, NUPI (basert på materiale i boken). Vi kommer tilbake med invitasjon til dette, samt et lanseringsseminar om boken på NUPI. Følg med på våre arrangementssider.