Haugevik har i avhandlingen studert hvordan vennskap og spesielle relasjoner mellom stater oppstår og opprettholdes.

– Når en bestemt fremstilling av en alliert blir dominerende i et lands innenrikspolitiske ordskifte former dette samhandlingen mellom de to, forklarer hun.

Ord og handling forsterker hverandre

Haugevik har sett nærmere på forholdene mellom USA og Storbritannia og Storbritannia og Norge etter andre verdenskrig. Mens det amerikansk-britiske forholdet har vært gjenstand for vedvarende offentlig oppmerksomhet, har det norsk-britiske forholdet gradvis gått i glemmeboken.

– I politiske debatter i Storbritannia omtales forholdet til USA hovedsakelig som et likeverdig vennskap og partnerskap. Dette bildet forsterkes blant annet gjennom hyppige president- og statsministerbesøk mellom de to landene, og nærmest rituell bekreftelse av forholdets unike karakter. Det er en grunn til at amerikanske presidenter og britiske statsministre alltid roser «the special relationship» når de møtes, sier Haugevik. 

Avhandlingen viser også hvordan amerikanske og britiske diplomater har det som må karakteriseres som unik adgang til hverandres politiske system.

Vennlig forsømmelse

Det norsk-britiske forholdet har utviklet seg i en annen retning. I stortingsdebatter på 1950- og 1960-tallet ble Storbritannia gjerne fremstilt som en politisk ledestjerne for Norge. I dag bærer forholdet preg av det enkelte diplomater omtaler som «vennlig forsømmelse». 

– Storbritannia har gradvis forsvunnet fra det norske utenrikspolitiske ordskiftet. Etter 1965 har omtalen av det norsk-britiske forholdet vært mer forretningsmessig og i perioder også mer kritisk. Dette reflekteres i praktisk politikk. For eksempel har norsk-britiske statsministerbesøk vært uregelmessige de siste førti årene, og i perioder helt fraværende. sier Haugevik.                                    

Kristin M. Haugevik er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hun har avlagt sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, og disputerer 4. juli. Mer informasjon om disputasen på Universitetet i Oslos nettsider.