Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter

NUPI Working Paper
Themes
Internasjonal økonomi  Handel
Written by

Christophe Hillion

Tidligere ansatt (bistilling)

Summary:

Abstract Det følgende omfatter to delrapporter som tjener som underlagsmateriale for sammenfatningene i hovedrapporten TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg; henholdsvis delrapport I: Norsk deltakelse i handels-partnerskapet mellom EU og USA og delrapport II: Investeringsbeskyttelse og investor-stat tvisteløsning i TTIP – implikasjoner for Norge. Rapportene behandler spørsmålet om eventuell norsk tilknytning til TTIP fra et rettslig perspektiv. Vi peker i den sammenheng på relevante konstitusjonelle problemstillinger norsk deltakelse kan komme i berøring med. Utgangspunktet for vår analyse er at Grunnloven åpner for at Norge påtar seg omfattende folkerettslige forpliktelser. Det viktige er at Stortinget vet hva det gjør og har kontroll med fremtidig utvikling. Derfor er det særlig konkret anvendelse og videreutvikling av traktatforpliktelsene som er interessant å studere nærmere fra et rettslig perspektiv. Slik dynamikk finner sted gjennom regulatorisk samarbeid som leder frem til nye forpliktelser, og ved tvisteløsning – særlig den planlagte investorstat tvisteløsningsmekanismen. Delrapportene er blitt til gjennom samarbeid oss tre imellom. Delrapport I er i hovedsak ført i pennen av Tarjei Bekkedal mens delrapport II i hovedsak er ført i pennen av Ivar Alvik.