Rapport

Norge og multilateralt samarbeid : Mot en ny politikk?

Publisert: 1. juli 2016
Sammendrag:

I Soria Moria-erklæringen varslet den nye regjeringen at den multilaterale bistanden i økende grad skal forskyves fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering. Det er imidlertid gitt lite faglig argumentasjon eller annen begrunnelse ut over det normative om hva denne omfordelingen bygger på. Dette var bakgrunnen for en workshop på NUPI den 7. mars 2006. Der søkte norske fagfolk å få frem relevante problemstillinger, hva som forelå av kunnskap og hvilke spørsmål som trengte nærmere analyse. Dette notatet summerer opp hovedkonklusjonene samt gir en statistisk oversikt over hovedstrømmene i den multilaterale bistanden, med vekt på de ressurser Norge stiller til rådighet.