Morten Bøås vil diskutere Boko Harams utvikling frå eit forsøk på å byggje ei masserørsle under Muhammad Yusufs leiarskap til Abubakar Shekaus geriljaorganisasjon med sovande celler i større byar utanfor kjerneområda til rørsla. Presentasjonen vil leggje vekt på dei ulike organisatoriske trekka som Boko Haram har rekna med. Utviklinga til rørsla vil bli analysert i lys av situasjonen i Nord-Nigeria og plasseringa av denne regionen innanfor den nigerianske staten. Bøås vil også diskutere i kva grad Boko Haram passar inn i eller utfordrar dei etablerte analytiske kategorien over afrikanske geriljarørsler og kva dette betyr for vår evne til å forstå slike rørsler.