I dag blir EU og Europa utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene og nå også en flyktningkrise.

Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og integrasjon i den nye Europeiske og globale situasjonen. Hovedtyngden er på Norge – og hvordan landet, som en liten stat, svarer på og tilpasser og tilegner seg de pågående endringene. Norges forhold til EU er på flere områder ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge mindre innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på visse policy-områder som er av strategisk og økonomiskbetydning.

I dette prosjektet undersøker vi i hvilken grad små staters endrede rolle også påvirker deres handlingsrom i forhold til ulike utviklingstrekk i EU. Vår generelle oppfatning er at balansen mellom selvstendighet og integrasjon vil variere over tid, policy-felt, problem-områder og institusjonelle forholdr, og at det derfor forutsetter en komparativ og sektorbasert tilnærming. På denne konferansen vil vi presentere noen av de første forskningsresultatene fra de ulike arbeidspakkene som omhandler EØS, energi, sikkerhet og handel.

EU/EØS-minister Vidar Helgesen presenterer sine synspunkter på Europas utvikling og utfordringer. Vi presenterer også ferske resultater fra forskningsprosjektet vårt om EU og Norge.

Konferansen er organisert som del av forskningsprosjektet EUNOR og er del av NUPIs europaseminarserie "Norge møter Europa".