Formålet med initiativet er ifølgje kontoret til generalsekretæren å sikre at FN-systemet så tidleg som mogleg treffar effektive tiltak forankra i FN-charteret og FNs resolusjonar, og dessutan å hindre og respondere på brot med på menneskerettane og internasjonal humanitær lovgiving.

Dette skal oppnåast gjennom ei kulturendring i FN-systemet, slik at menneskerettar og vern av sivile blir sett på som eit kjerneansvar i heile FN-systemet. I tillegg oppmodar RUF FN-tilsette til å ta prinsipiell stilling og handle med moralsk overtyding for å hindre alvorlege og store brot og lovar støtta hovudkvarteret har til dei som gjer dette. På denne måten stadfestar RUF kjernehensikter og verdiar i FN, ifølgje kontoret til generalsekretæren.

Dette seminaret er organisert av Norwegian Centre for Humanitarian Studies, og tar sikte på å gi eit overblikk over RUF-initiativet, og dessutan å gi ein vidare kontekst for å forstå det gjennom analyse av korleis FN historisk har gjennomført tiltak for å verne sivile. I tillegg blir tatt Noregs posisjon på initiativet opp, og spørsmålet om korleis RUF-initiativet fungerer i lys av lokale utfordringar i konfliktområde blir stilt.

Du kan følgje seminaret direkte på YouTube