Hopp til innhold
NUPI skole

Vedtekter for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 27. desember 1996, med virkning fra 1. januar 1997 og med endringer av Utdannings- og forskningsdepartementet 18. januar 2002, av Kunnskapsdepartementet 12. august 2014 og 16. desember 2021.

§ 1. Formål 

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har som formål å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk. Instituttet har en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål. 

§ 2. Oppgaver 

Instituttet skal 

 • selv ta initiativ til forskning og utviklingsarbeid innenfor sitt ansvarsområde 
 • påta seg oppdrag fra offentlige myndigheter og private og offentlige organisasjoner 
 • formidle forskningsresultater og forskningsbasert informasjon både til særskilte brukergrupper og allmennheten 
 • gjennom samarbeid med aktuelle brukere bidra til at resultatene blir nyttiggjort i samfunnet 
 • gjennom samarbeid med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og fagmiljøer arbeide for et høyt faglig nivå, og medvirke til instituttets kompetanseutvikling og rekruttering av forskere 

§ 3. Om virksomheten 

Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, forvaltningsmessig underlagt Kunnskapsdepartementet. Styret er NUPIs øverste organ og har det overordnede ansvar for instituttet. NUPIs administrasjon ledes av en direktør. 

De ansattes arbeidsforhold reguleres av statsansatteloven, tjenestetvistloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og øvrig avtaleverk gjeldende for ansatte i staten.

Finansiering av instituttet følger “Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern”, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

For NUPI gjelder tildelingsbrev og retningslinjer som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende virksomhetsog økonomiinstruks for NUPI. 

§ 4. Styret 

§ 4.1 Sammensetning, oppnevning og funksjonstid 

Kunnskapsdepartementet oppnevner styrets eksterne medlemmer og utpeker styreleder etter å ha innhentet forslag til kandidater fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. 

Styret skal ha fem eksterne medlemmer og to eksterne, numeriske varamedlemmer. Styret oppnevner selv sin nestleder. 

De ansatte ved NUPI velger to styremedlemmer og to varamedlemmer blant de ansatte ved instituttet. Ansattrepresentanter kan ikke oppnevnes som nestleder. 

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Medlemmer kan ikke sitte sammenhengende i styret i mer enn to perioder. 

§ 4.2 Styrets oppgaver 

 • Styret har følgende hovedoppgaver: 
 • Styret skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet, jf. §§1 og 2, og innenfor de rammer som følger av instituttets status, jf. §3. 
 • Styret har hovedansvar for NUPIs strategi og for at denne blir lagt til grunn for instituttets arbeid. • Styret representerer NUPI i styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet. • Styret ansetter direktør (jf. § 5). 
 • Styret fastsetter direktørs lønn og annen godtgjøring, etter konsultasjon med Kunnskapsdepartementet. 
 • Styret fastsetter instruks for direktør. 
 • Styret skal avgi årlig rapport og regnskap for instituttet. 

§ 4.3 Styrets møter 

Styreleder innkaller til styremøte med minst fjorten dagers varsel. 

Styret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når minst to medlemmer eller direktøren ønsker det. Direktør deltar uten stemmerett i styremøtene. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

§ 5. Direktøren 

Styret ansetter direktøren på åremål for en periode seks år, med adgang til ny ansettelsesperiode én gang. 

Direktøren er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilrådning i de sakene som legges frem for styret. Direktøren har ansvar for at administrasjonen iverksetter styrets vedtak. 

§ 6. Vedtektsendringer 

Kunnskapsdepartementet kan vedta endringer i vedtektene. Forslag til endringer skal sendes Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet til uttalelse. Styret skal bli forelagt forslag til endringer for uttalelse. Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene.

Nedlastbare filer