I år er det 20 år sidan NUPIs Russlandsavdeling blei etablert, og like lenge sidan vi organiserte vår første, årlege Russlandkonferanse. Årets jubileumsutgåve, som vi arrangerer i samarbeid med NORRUSS-programmet, Noregs forskingsråds program for samfunnsforsking på Russland og nordområda/Arktis, søkjer å løfte fram utviklinga både i Russland og i norsk russlandsforsking gjennom desse to tiåra og å gjere opp status: Kvar står russisk politikk i dag? Kva trendar ser vi avteikne seg? Kvar går utviklinga vidare?

Konferansen vil ta for seg tre breie temabolkar: Russland og internasjonal politikk, russisk innanrikspolitikk og forholdet mellom Noreg og Russland i nordområda.

Statssekretær Tore Hattrem og Clifford Gaddy frå Brookings Institution vil halde keynote-taler. Dei tre andre panela er sett saman av framståande ekspertar på russisk politikk frå Russland, Noreg, Storbritannia og USA.

Arrangementet er ope for alle (men med krav om påmelding) og går føre seg på engelsk. Program vil bli oppdatert med titlar nærare konferansen.

Viktig melding: Vi opplever frå tid til anna feilmeldingar ved påmelding til arrangement, og har tekniske problem med utsending av stadfestingse-postar. Av erfaring går alle påmeldingar gjennom, men om du er i tvil, send ein e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke påmeldinga di.