Kva treng NATO å semjast om for å stå i mot noverande og framtidige trusselbilete? Korleis påverkar trusselbiletet NATOs reaksjonar på utfordringane knytt til gjensidige trusseloppfatningar, gråsoneproblematikk og tvitydige truslar?