Sidan millenniumskiftet har Russland bevega seg mot eit top-down styringssett der den politiske makta blir konsentrert i Moskva. Derimot finn viktige reformer stad på eit regionalt nivå. Under dette seminaret som markerer slutten på prosjektet "Local government budgeting reforms in Russia: Implications and Tensions (BUDRUS)”, som er gjennomført med støtte frå Forskingsrådet, skal nyare public managements-reformer i Russland og dei potensielle implikasjonane deira blir diskuterte.