Siden millenniumskiftet har Russland beveget seg mot et top-down styringssett der den politiske makten konsentreres i Moskva. Derimot finner viktige reformer sted på et regionalt nivå. Under dette seminaret som markerer slutten på prosjektet "Local government budgeting reforms in Russia: Implications and Tensions (BUDRUS)”, som er gjennomført med støtte fra Forskningsrådet, skal nyere public management-reformer i Russland og deres potensielle implikasjoner diskuteres.