Dette seminaret tar utgangspunkt i Professor T.V Pauls ferske bok Restraining Great Powers: Soft Balancing From Empires to the Global Era (Yale University Press, 2018). I boken analyserer Paul hvordan stater bruker internasjonale institusjoner, uformelle samarbeidsordninger og økonomiske virkemidler (f.eks. sanksjoner), for å begrense dominante aktørers makt og truende adferd.

Faglitteraturen innenfor studiet av internasjonale relasjoner har i stor grad neglisjert disse ikke-militære virkemidlene for å begrense dominerende makters innflytelse. Debatten om «soft balancing» har i over et tiår blitt brukt utelukkende med henvisning til sekundærmakters svar på USAs dominerende stilling. Denne boken utvider og tester argumenter om myk maktbalansering gjennom studier av historiske eksempler (som Concert of Europe og Folkeforbundet i mellomkrigsårene) og av de fremvoksende eller tilbakevendende makter, Kina og Russland. Boken går også i rette med faglig kritikk om «soft balancing» som analytisk begrep og som utenrikspolitisk strategi.

T.V. Paul er James McGill professor i internasjonale relasjoner ved Institutt for statsvitenskap på McGill University i Montreal, Canada. Han var president for International Studies Association (ISA) i 2016-17. Paul er forfatter eller redaktør av 18 bøker og over 65 vitenskapelige artikler / bokkapitler innen internasjonale forhold, internasjonal sikkerhet og Sør-Asia.

Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for global orden og diplomati på NUPI, Kristin Haugevik.