Europas fengsler huser et stort antall innsatte som er dømt for terrorrelaterte lovbrudd. I årene som kommer skal mange av dem løslates, noe som skaper hodebry for sikkerhetstjenester over hele kontinentet. Samtidig advarer mange forskere og observatører om at fengslene fungerer som radikaliseringsknutepunkt. Ekstremister i fengsel lykkes med å rekruttere andre innsatte, og fengselsansatte står overfor utfordringen med å både hindre spredning av ekstremisme, og samtidig arbeide for å rehabilitere de som allerede er radikalisert. Hvordan kan, eller bør, fengselsmyndigheter og samfunnet generelt tilnærme seg disse sammensatte problemene? Hvilke lærdommer kan en ta med seg fra erfaringene man har gjort til nå?

Disse spørsmålene skal Liesbeth van der Heide og David Hansen skal se nærmere på når de gjester NUPI 7. november.

Liesbeth van der Heide er forsker og foreleser ved Leiden University, Institute of Security and Global Affairs. Hun skal snakke om det nederlandske fengselssystemet for fengsling av terrorister og sette søkelyset på utviklingen som dette systemet har hatt de siste årene. Hun vil fokusere på noen av dilemmaene som nederlandske myndigheter står overfor, og gi noen innledende tanker for diskusjon.

David Hansen er førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), og han skal under dette seminaret kontekstualisere radikalisering i fengsler med vekt på det norske systemet. Presentasjonen vil også komme inn på potensialet for radikalisering og de forebyggende tiltakene norske myndigheter bruker for å redusere faren for radikalisering i kriminalomsorgen, spesielt i fengsler.

Professor Tore Bjørgo leder seminaret og diskusjonen i etterkant. Bjørgo er professor ved UiO og leder for Universitetets senter for forskning på ekstremisme (C-REX) og er en av Europas ledende eksperter på radikalisering og de-radikalisering. Bjørgo var sentral i etableringen av det norske Exit-programmet som hjalp et stort antall norske høyreekstreme ut av de ekstremistiske og voldelige miljøene.

Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Arrangementet er delt i to bolker, med pause (kaffe og bakst) kl. 10.00. Seminaret avsluttes  kl. 11.30.

Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: