Ulike cyberangrep på element av kritisk infrastruktur og digitale inntrengingar som hadde som mål å påverke politiske utfall og avgjerder, har avslørt alvorlege digitale sårbarheiter og den sentrale rolla digital infrastruktur speler i samfunna våre. Covid-pandemien med dei dramatiske konsekvensane sine  har demonstrert viktigheita av ikkje-militære aspekt ved tryggleik og avdekt manglar ved den eksisterande infrastrukturen som ikkje var førebudd på å møte denne uventa utfordringa. Korleis spørsmåla om vern av kritisk infrastruktur og kommunikasjon med samfunnet om dette blir tatt opp i Noreg og dei tre baltiske statane - Estland, Latvia og Litauen - er hovudtemaet for seminaret som NUPI organiserer 19. oktober 2021.Presentasjon av boka “Critical infrastructure in the Baltic states and Norway: Strategies and practices of protection and communication ” finansiert av EØS/Norway Grants vil stå i fokus av dette arrangementet.

Norsk utanrikspolitisk institutt NUPI inviterer derfor til seminaret "Beskyttelse og kommunikasjon av kritisk infrastruktur i Noreg og dei tre baltiske statane: likskapar og forskjellar." Dette seminaret vil presentere hovudfunna i prosjektet Norway-Baltic Research Network. Critical Infrastructure: Institutional Coordination and Policy Preferences finansiert av EEA/Norway Grants og gjennomført i fellesskap av Latvian Institute of International Affairs LIIA, Latvia, International Center for Defense and Security (ICDS), Estland, Vilnius University, Litauen og Norsk utanrikspolitisk institutt NUPI, Noreg. Medlemmer av prosjektteamet vil presentere hovudfunna på seminaret som vil bli avhalde 19. oktober 2021 frå 14:00 til 15:30 på NUPI.

Smittevern: Sjølv om mange er vaksinerte, er ikkje pandemien over. Dei generelle smittevernråda som framleis gjeld er:

Hald deg heime viss du er sjuk

Test deg for covid-19 viss du har symptom på luftvegsinfeksjon. Dette gjeld både vaksinerte og ikkje-vaksinerte. 

Ha god hand- og hostehygiene

Viss du tilhøyrer ei risikogruppe, følg råd til personar i risikogrupper (fhi.no)