Fredag 31. mars leia Ukraina eit såkalla Arria-formula-møte om hybridkrigføring som trussel mot internasjonal fred og tryggleik i FNs tryggingsråd.

NUPI-forskarane Patrick Cullen og Erik Reichborn-Kjennerud var inviterte til å gi ei orientering om fenomenet hybridkrigføring på møtet.

  • Du kan sjå heile møtet på UNTV:

Kva er hybridkrig?

I januar 2016 publiserte dei to forskarane eit NUPI Policy Brief med tittelen Hva er hybridkrig? Her undersøkjer forskarane teoretiske aspektar knytte til uttrykket. Policy brief-en gir ein definisjon på og ei oversikt over utviklinga i bruk av hybridkrigføring, fyrst blant ikkje-statlege, deretter statlege, aktørar.

Forskarane skriv at uttrykket «hybrid warfare» (HW) fekk større vekt i forsvarssirklar og for politikarar, så vel som i media, etter den russiske annekteringa av Krim i 2014, då det blei halt ut frå ein relativ obskur krok på den militærteoretiske arenaen og blei eit gjengs omgrep brukt til å karakterisere ei rekkje tilsynelatande ulike utfordringar for tryggleik og forsvar som Vesten står overfor.

- Hybrid krigføring er ein term som blei introdusert i amerikansk litteratur om militæret for å karakterisere eit krigsbilete som ikkje passa med tradisjonelle vestlege analytiske kategoriar. I dei hybride truslane blir høge og- lågteknologiske våpen saman, og ny strategi og taktikk blanda blir nytta. I tillegg deltek eit forvirrande spenn av offisielle og ikkje-offisielle stridande, alle med overlappande metodar og agendaer med omsyn til politikk, kriminalitet, informasjon, økonomi og terrorisme, sa Cullen om hybridkrigføring i ein artikkel publisert i 2016.

Uklare linjer

Cullen og Reichborn-Kjennerud deltek i Countering Hybrid Warfare, en del av prosjektet Multinational Capability Development Campaign (MCDC). Målet med prosjektet er å utvikle konsept som gjer oss betre rusta til å møte slike former for truslar.

- I intervensjonen i Ukraina har Russland nytta irregulære militærstyrkar, blanda bruk av sofistikerte og enklare våpen og taktikk  og brukt såkalla «små, grøne menn» - soldatar utan kjennemerke. Dette, og tilsløringa av skiljet mellom statleg og ikkje-statleg og konvensjonell og ikkje-konvensjonell krigføring, fell inn under «hybrid krigføring»-omgrep, forklarte Cullen i fjor.

Diskuterer for fyrste gong

Ifølgje eit notat spredd av Ukraina før møtet, har naturen til krigføring endra seg omfattande som følgjer av auka bruk av ny teknologi og strategi, skriv nettsida What's in Blue, som gjer ut innsikt om hendingar i Sikkerhetsrådet produserte av Security Council Report.

What's in Blue rapporterer at dette er fyrste gong medlemer av Tryggingsrådet t i FN og andre FN-medlemer diskuterer hybrid krigføring spesifikt. Ifølgje nettsida var møtt ope for  FN-medlemer, -avdelingar og NGO-er. Ukraina sin FN-ambassadør Volodymyr Yelchenko opna møtet. Taraen sin Berezovets (Fund for National Strategies) og Alexander Motyl (Professor i statsvitskap ved Rutgers University) gav orienteringar i tillegg til Cullen og Reichborn-Kjennerud.