Hopp til innhold
NUPI skole

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk utenrikspolitisk institutt [NUPI] er eit leiande miljø for forsking på internasjonale spørsmål innan område av særleg relevans for norsk utanrikspolitikk.

Vi kommuniserer forskingsbasert kunnskap både til den norske allmenta og til eit breiare internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og truverd i alt vi gjer.

NUPIs forsking og ekspertise dekkjer ei rekkje område, inkludert forsvar og tryggleik, konflikt og fred, økonomi, global styring, energi og naturressursar, og diplomati og utanrikspolitikk.  

Forskinga vår dekkjer tradisjonell tryggleiks- og forsvarspolitikk og fredsoperasjonar, men også andre tryggleiks- og risikospørsmål som har vakse fram i kjølvatnet av auka norske investeringar, reising og nærvær i utlandet. Vidare forskar vi på framveksande stormakter, internasjonal økonomi og tradisjonelle utviklingsspørsmål. Forskinga svarer også på spørsmål knytt til internasjonal orden og styring, det multilaterale systemet, regionale organisasjonar og korleis diplomatiet som institusjon fungerer og utviklar seg.

NUPI driv grunnforsking så vel som anvend forsking og rådgivingstenester. All kunnskap vi skaffar er forskingsbasert. Eit sentralt prinsipp for NUPI er tverrfagleg samarbeid, både internt på instituttet og med andre institusjonar i Noreg og i utlandet. Vi skal vere relevante både for fagfolk innan internasjonal politikk og for allmenta i Noreg. NUPI-forskarar deltar aktivt i offentleg debatt innanfor sine fagfelt og opptrer ofte i media.

NUPI blei oppretta av Stortinget i 1959. Instituttet er eit statleg organ underlagde Kunnskapsdepartementet, men arbeider fagleg og politisk uavhengig. Dei viktigaste finansieringskjeldene våre er Noregs forskingsråd, Utanriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Andre oppdragsgivarar er private selskap og internasjonale organisasjonar, som EU.

NUPIs direktør er Kari M. Osland og styreleiar er Karl Erik Haug.

Nedlastbare filer