Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge - Norden som arena for kinesisk økonomisk maktbruk

2021 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Kinas bruk av økonomiske maktmidler utfordrer det vante skillet mellom norsk næringslivspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og dermed åpner en rekke nye utenrikspolitiske problemstillinger. Dette er utfordringer som deles av en rekke vestlige land, deriblant av Norges nordiske naboland – deres erfaringer og analyser av denne nye situasjonen har spesielt stor overføringsverdi for norske forhold.

Prosjektet vil analysere og kartlegge empirisk hvordan kinesiske økonomiske maktmidler blir benyttet for å fremme kinesisk innflytelse, samt kartlegge nordiske responser og mottiltak. Det er en særlig utfordring at noen av de virkemidlene som er mest relevante for å skjerme lands politiske handlefrihet i den brede maktmiddelbruken som Kina benytter seg av befinner seg utenfor det militære eller et mer snevert forstått sikkerhetsdomene. Vi vil derfor se nærmere på forholdet til EU som en strukturerende aktør for kontinentets, og Norges, økonomiske regelverk.

Vi vil konsentrere oss om Kinas politiske og økonomiske konflikter med Danmark og Sverige, men også analysere hvilken rolle EU spiller som sentral premissleverandør for disse landenes økonomiske og politiske respons. En slik sammenlignende analyse vil gi innsikter i sentrale storstrategiske dynamikker i Kinas relasjoner med land med sentrale likhetstrekk med Norge. Relativt få stater har så raskt beveget seg så vidt langt langs spekteret fra tett samarbeid med Kina, til diplomatiske og økonomiske sanksjoner.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet

Prosjektleder

Temaer
Internasjonal økonomi  Handel  Diplomati  Utenrikspolitikk  EU  Norden  Komparativ metode
Deltakere

Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Tidligere ansatt

Eksterne