Forhandlingsmetodikk i WTO : Teoretiske resonnementer

Working Paper, NUPI
Themes
Handel
Summary:

Notatet klarlegger prinsipielle og praktiske forskjeller mellom de forhandlingsmetoder som har vært og kan komme til å bli brukt i WTO forhandlinger. Resonnementene baserer seg på økonomisk teori og forhandlingsteori. Selv om det gjøres betraktninger i forhold til Norges interesser generelt og fisk spesielt, er notatet mer som et rammeverk som dypere empirisk analyse kan baseres på. Arbeidet med artikkel ble utført på NUPI november 1999–januar 2000, som en del av et prosjekt finansiert av Fiskeridepartementet.