Performing Statehood through Crises: Citizens, Strangers, Territory

Artikkel
performingStatehoodThroughCrises.jpg
Summary:

Forskningen på krisehåndtering ser i liten grad på variasjonen i hvordan en og samme aktør bruker ulike verktøy og fremhever ulike sider ved sin identitet avhengig av hva slags krise det er snakk om. I denne artikkelen analyserer Iver Neumann og Ole Jacob Sending hvordan Utenriksdepartementet fremstår som en ulik aktør avhengig av om det er snakk om en sikkerhetskrise, en humanitær krise, eller en sivil krise. Forfatterne reflekterer over hva dette forteller oss om statens (ulike) fasetter og i hvor stor grad tilgjengelige handlingsalternativer avgjør hva slags type stat som trer frem gjennom ulike typer kriser.