Post Post-Sovjet, stil og opprør: Symbolikk og subversiv nasjonalisme i Gosja Rubtsjinskijs «nye Russland»

Akademisk artikkel
Screenshot 2022-11-22 at 10.42.02.png
Themes
Russland og Eurasia  Nasjonalisme
Written by

Tora Berge Naterstad

Former employee

Summary:

Artikkelen utforsker gatemotedesigner Gosja Rubtsjinskijs resonans blant unge russere, og det omfattende nettverket som har vokst frem under hans vinger og referer til seg selv som «det nye Russland». En diskursanalytisk lesning, med Dick Hebdiges semiotiske tilnærming som epistemologisk kontekst, belyst av innsikter fra Simon Reynolds, Michel Foucault og Michel Maffesoli, avslører en stadig dekonstruksjon av russiske myndigheters hegemoniske fortelling om russiskhet – den såkalte «putinismen». Samtidig bygger designeren opp en motkulturell form for russisk nasjonal tilhørighet, som har plass til dem som ikke føler seg hjemme i Putins nasjonale fortelling. Fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv fremstår et subkulturelt inklusivt nasjonsbyggingsprosjekt i seg selv som paradoksalt, så hvordan kan vi egentlig forstå Gosja Rubtsjinskijs «nye Russland?»