Komparativ metode handler om å relatere et studieobjekt til et annet. Studieobjektene blir oftest sammenlignet over tid og/eller rom. Sammenligningsmetoden kan være både kvalitativ og kvantitativ. Ofte vil det være en avveining: dess flere caser man sammenligner, dess færre variabler er sammenlignbare, og omvendt.

Den komparative metode anvendes ofte når man er ute etter mønster av likheter og ulikheter, som kan forklare kontinuitet og endring. Ofte anvendte tilnærminger i sammenlignende metode er Most Similar Systems Design (som består i å sammenligne svært like tilfeller som er ulike i den avhengige variabelen, under antagelse at dette vil gjøre det lettere å finne de uavhengige variablene som forklarer tilstedeværelsen/fraværet av den avhengige variabelen) eller Most Different Systems Design (sammenligne svært forskjellige tilfeller som har samme avhengige variabel til felles, slik at andre forhold som er til stede kan betraktes som den uavhengige variabelen).

En utfordring i komparativ forskning er at det som kan virke som den samme kategorien på tvers av land, faktisk defineres svært forskjellig i de samme landene.