FNs fredsoperasjonar er i sterk endring. Kva betyr det for Noreg?

Militærmaktseminaret 2015 blir arrangerte av Forsvarets høgskole  i samarbeid med Norsk utanrikspolitisk institutt .

Konferansen tar for seg kva rolle FNs fredsoperasjonar speler i norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk. På årets konferanse spørst vi blant anna om norske styresmakter vil prioritere å allokere ressursar til FN-operasjonar i ein stadig meir krevjande tryggingssituasjon i Europa og Noregs nærområde. Kva konsekvensar vil eit meir omfattande engasjement i FN-operasjonar ha for Forsvaret? Ville det føre til betra operative ferdigheiter på nasjonalt nivå, eller ville det svekkje vår nasjonale forsvarsevne og krisehandteringsevne?

Dette er ei påmeldingsside for Militærmaktseminaret 2015. For fullt program, deltakarliste, bakgrunn og meir informasjon, sjå Militærmaktseminarets eigne sider.